เอกสารวิชาการ

 

-การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช

-การขยายพันธุ์ไผ่โดยวิธีการตอนกิ่ง

-การขยายพันธุ์เพกาด้วยวิธีการชำราก

 

 

 

วิดีทัศน์เรื่องเทคนิคการตอนกิ่งผักหวานป่าให้ออกราก 100 เปอร์เซ็นต์

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 200,000 ต้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไป ส่งมอบภายในเดือน กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการดูเเลบำรุงรักษาเเปลงเเม่พันธุ์มะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย พร้อมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งเพื่อปลูกขยายพันธุ์ต่อไป

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี เร่งผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไป ส่งมอบในเดือน กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช ดำเนินการจัดทำแปลงมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ จำนวน 1 ไร่ เพื่อเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้และเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ในการเพาะขยายและสนับสนุนตามโครงการต่างๆ

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานีได้มอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี พืชผักเเก่สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูเเลเกษตรกร ผู้ประสบภัย

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี จำนวน 7,500 ลำ (พันธุ์ระยอง 9) โดยมีนายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี เป็นผู้ส่งมอบพันธุ์มันสำปะหลัง ดังกล่าวฯ เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม เพื่อนำพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้ไปปลูกขยายพันธุ์เเละเป็นเเปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

 

 

 

- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปี 2562 จากการแปลงพันธุ์หลักเเม่พันธุ์มันสำปะหลังสะอาด จำนวน 30 ไร่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คลิกอ่าน

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากเเปลงทดสอบผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีเร่งรัด จำนวน 2 ไร่ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 คลิกอ่าน..

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา09.00 - 10.00 น. คลิกอ่าน...

 

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลการดำเนินงานเเปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 15 ไร่ จะจำหน่ายในวันที่ 28 เมษายน 2563 คลิกอ่าน..

 

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลการดำเนินงานเเปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 5 ไร่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

- ประกาศ..ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ2562จากเเปลงเรียนรู้ดูเเลรักษาเเม่พันธุ์อ้อยเเละ อ้อยตอ รวมทั้งสิ้น 30 ไร่