ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร"

 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๔ รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๔ ราย และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ (ดูรายละเอียด) ๒๐/๘/๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อ

(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รวม ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม (แก้ไขล่าสุด ๕ /๐๕/๖๐)

ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ราคากลางการจ้างงเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๔ ราย และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ (ดูรายละเอียด) ๑๔/๘/๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รายละเอียด(แก้ไขล่าสุด ๕-๐๔-๖๐)

ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับผลิตต้นพันธุ์อ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกรเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๖ รายการ รายละเอียดประกาศ / รายละเอียดแนบ

 


ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ 165 หมู่ 4 ตำบล เมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-180845 E-mail : aopdt03@doae.go.th ,aopdt03@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสุมลฑา คำโฮง