นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ร่วมงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126  และวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

นายสำลี พลขันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10 จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมติดตามเเละมอบนโยบายเเนวทางการปฏิบัติ ให้เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายอดุลย์ สิมมาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลก Word Soil Day จ.อุดรธานี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ต.ตาดทองอ.ศรีธาตุจ.อุดรธานี

นายสำลี  พลขันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  10  จังหวัดอุดรธานี  นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นายสำลี  พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี  นำคณะเจ้าหน้าของศูนย์ฯ  จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

นายสำลี  พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ พูลทรัพย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ให้ควบคุมกำกับดูแล การใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงและเครื่องจักรกลหนัก  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด

นายสำลี พลขันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10 จังหวัดอุดรธานี   และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือสาขาเอราวัณ เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และได้มารับทราบข่าวสารต่างๆ

นายสำลี  พลขันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  10  จังหวัดอุดรธานี  ได้มอบหมายให้นายอดุลย์ สิมมาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการดำเนินงานเเปลงพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 เเละพันธุ์พิรุณ 1 จำนวน 5 ไร่