เอกสาร Download

 

-การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี จำนวน 7,500 ลำ (พันธุ์ระยอง 9) โดยมีนายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี เป็นผู้ส่งมอบพันธุ์มันสำปะหลัง ดังกล่าวฯ เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม เพื่อนำพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้ไปปลูกขยายพันธุ์เเละเป็นเเปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเเปลงพืชผัก ได้กำจัดวัชพืช รอบเเปลง ภายในเเปลง เเละมีการบำรุง ดูแลรักษา ให้เเปลงมีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม เเละสะอาด พร้อมบริการเเก่เกษตรกรเเละผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

นายสำลี พลขันธ์ ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปลูกอ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 จำนวน 5 ไร่ เพื่อขยายพันธุ์สู่เกษตรกรที่สนใน เกษตรกรสามารถเข้าถึงเเหล่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลอดโรคเเละเเมลง ลดปัญหาการขาดแคลนพันธุ์อ้อยคุณภาพดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ทำการฟอกฆ่าเชื้อ กล้วยหอมทองสายพันธุ์กาบเขียว จากอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 70 หน่อ เพื่อผลิตเป็นต้นพันธุ์กล้วยหอมทอง จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติให้ผลผลิตสูง ลูกสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการปลูกขยายพันธุ์ตะไคร้ "พันธุ์ขาวเกษตร" ซึ่งมีลักษณะเด่น คือจะมีลำต้นที่อวบอ้วนใหญ่ น้ำหนักดี มีกลิ่นหอมฉุนเล็กน้อย ชอบดินร่วนซุย ผลผลิตสูง เกษตรกรสามารถปลูกเพื่อเป็นอาชีพหลักได้ ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการทดสอบการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สารปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา09.00 - 10.00 น. คลิกอ่าน...

 

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลการดำเนินงานเเปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 15 ไร่ จะจำหน่ายในวันที่ 28 เมษายน 2563 คลิกอ่าน..

 

 

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลการดำเนินงานเเปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 5 ไร่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

- ประกาศ..ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ2562จากเเปลงเรียนรู้ดูเเลรักษาเเม่พันธุ์อ้อยเเละ อ้อยตอ รวมทั้งสิ้น 30 ไร่